Melegjogok mint a soft power eszköze

Taiwan szigetének speciális geopolitikai helyzete azt eredményezi, hogy a területnek a hagyományos diplomácia keretein kívül kell végeznie az érdekérvényesítést a nemzetközi színtéren. A nyolcvanas évektől kezdve soft power építésük eszköze saját demokratikus berendezkedésük hangsúlyozása. 2017-ben megszületett a döntés, miszerint az azonosneműek házassága egyezik az alkotmányuk elveivel, ez pedig a nemzetközi médiafigyelem középpontjába terelte a területet. Kérdés, hogy az első ázsiai ország, ami legalizálja a melegházasságot mennyiben tette azt a társadalom támogatásának hatására, vagy mennyiben része az a kormányzat külpolitikai stratégiájának.

A Kínai Köztársaság – azaz Taiwan legfelsőbb bíróságának 2017. május 24-i döntésével, ami kimondta, hogy a polgári törvénykönyv 972. cikkelye alkotmányellenes, a házasság nem korlátozható kizárólag nők és férfiak kapcsolatára – a sziget a nemzetközi sajtófigyelem középpontjába került. A bíróság kimondta, hogy a Végrehajtó Yuannek (Taiwan parlamentjének) két éve van törvényben tenni lehetővé az azonosnemű párok házasságát. Amennyiben a változtatás életbe lép, Taiwan lehet Kelet-Ázsia első országa, ahol megvalósul a házassági egyenlőség. Jelen írás hipotézise, hogy bár a döntés élvezi a népesség nagyobb részének támogatását, az mégis a jelenleg kormányon lévő Demokratikus Haladás Pártjának (DPP) részéről kezdeményezett lépés, melynek fő célja a sziget régióbeli elismerésének – soft power-ének megnövelése, egyfajta példamutatás a kelet-ázsiai régió számára. Egyszerre fejezhetik ki vele az Egyesült Államokéhoz hasonló demokratikus értékek melletti elköteleződésüket és távolságukat a Kínai Népköztársaságtól, annak autoriter berendezkedésétől és a vezetés részéről tapasztalható konzervatív értékrendtől.

Az elemzés megvizsgálja a két területen végzett felméréseket, melyek az adott társadalmaknak a homoszexualitáshoz fűződő viszonyát igyekeznek feltárni, a témában megjelent sajtóanyagokat és a témával foglalkozó szakértők és aktivisták megnyilatkozásait, emellett rövid összefoglalóját adja Taiwan melegjogi történetének. A taiwani lakosság elfogadásának mértékét a Kínai Népköztársaságéhoz hasonlítva igyekszik megállapítani, hogy a sziget elismertsége, mint Ázsia egyik legmelegbarátabb területe, mennyiben fakad a többségi társadalom hozzáállásából és mennyiben köszönhető az a kormányzat támogatásának.

Taiwan erőfeszítései puha erejének megnövelésére

Taiwan szigetének története és a Kínai Népköztársasághoz fűződő viszonya egy rendkívül érzékeny és bizonytalan diplomáciai helyzetet eredményezett, melyben a két terület áll szemben egymással a “Kínaként” való elismerésért és ehhez fűződően a nemzetközi közösséghez való minél szorosabb tartozásért. Mióta a Kínai Népköztársaság leváltotta Taiwant az ENSZ Állandó Bizottságában levő tagsággal, a sziget mozgástere és diplomáciai partnereinek köre folyamatosan csökken. Taiwan számára rendkívüli fontossággal bír, hogy ha nem is a hivatalos diplomácia keretein belül, de mégis jó kapcsolatot ápoljon a világ államaival. Export-orientált gazdasága számára elengedhetetlen, hogy fenntartsa annak növekedését, bevonzza a külföldi befektetéseket és általánosságban fejlett, demokratikus, élhető országként ismerjék el.

Taiwan tehát – kifejezetten a nyolcvanas évek végén bekövetkező demokratikus átalakulás óta – mindvégig igyekezett minél több soft power-re szert tenni. A Joseph Nye által megalkotott fogalom egy ország azon képességére utal, miszerint kikényszerítés vagy anyagi eszközök – a „kemény erő” helyett, vonzással és példa teremtésével éri el akaratát. Egy ország a kultúráján, politikai értékein vagy külpolitikáján keresztül is képes megnyeréssel alakítani más nemzetek viselkedését a számára legkedvezőbb irányba.[i] Mivel a Kínai Népköztársaság is tudatosan törekszik puhaerejének növelésére[ii], a két terület között folyó rivalizálás ilyen téren is egyre intenzívebbé válik.

Hivatalos diplomáciai partnerek szűkében Taiwan sokéves tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen, fejlett nyilvános diplomáciát folytat, melynek részét képezik a kultúrával, vallással kapcsolatos munkát végző szervek, ahogy emberjogi NGO-k, diákszervezetek és más civil kezdeményezések is.[iii] A kézzelfogható kapcsolatépítés mellett megjelenik a példamutatásra való törekvés is. A demokratikus értékek melletti kiállás – ami a jelen nemzetközi térben, melyben még mindig az USA a legerősebb hatalom – a soft power-szerzés egyik hatásos eszközének minősül.

A sziget belpolitikáját illetően pedig megjelenik a Demokratikus Haladás Pártjának (DPP) részéről egyfajta igény, saját politikájuknak a Kuomintangétól (KMT) való megkülönböztetésére. Tekintve Taiwan külpolitikai mozgásterének szűk voltát, a két párt politikájának különbségét a 2016-os elnökségért folytatott kampányig a szárazföldi Kínához való kapcsolatuk szorosságának mértéke adta. Az ellenzéki pártként kampányoló DPP számára előnyös volt új, társadalmi kérdések felvetése, ezt a célt szolgálhatta az azonosneműek házasságának ismételt behozatala a közbeszédbe.[iv] Tsai Ing-wen elnöknő kampányában szintén szerepet kapott a kérdéskör, azonban a megválasztását követő két év alapján úgy tűnik, támogatása inkább a fiatalabb generációk megnyerésére tett kísérlet volt csupán. A kampány lezárultával a törvénymódosítás mellett már nem áll ki határozottan.[v]

Amennyiben a szexuális és gender[1] kisebbségek jogai mellett való kiállás, különösen a házassági egyenlőség megteremtése valóban a DPP kampánycéljait szolgálta, az bizonyos tekintetben máris elérte a nyugati hatalmak, legalább azok sajtószereplőinek elismerését – Chen Nai-chia, az alkotmánybíróság döntését követően Taiwannak a nemzetközi médiában való megjelenését vizsgáló tanulmányában azt találta, hogy a közvetlenül a május 24-i döntést követően megjelent tizenegy újságcikkből csak négyben említik a Kínai Népköztársaságot. A fennmaradó hét cikk kizárólag Taiwannal és a sziget demokratikus, melegbarát légkörével foglalkozik.[vi] A szigetnek pedig pontosan ilyen jellegű sajtófigyelem megteremtése áll érdekében, amely a Kínai Népköztársasággal ápolt viszonyától teljesen függetlenül tárgyalja a terület fejlettségét és vonzerejét.

Egyes források mindezek mellett a „szivárvány-turizmusból” befolyó bevételeket is megemlítik, azok jelentősége ugyanis megnőhet a szárazföldi Kínával való kapcsolatok elhidegülésének okán. Egyesek elképzelhetőnek tartják, hogy a kormány részéről létezik egy tudatos igény a turizmusból származó bevételek növelésére a sziget melegbarát arculatának hangsúlyozása által. A globális LGBTQ turizmus jelenlegi 370 millió amerikai dolláros értéke évi tíz százalékot növekszik, az ebbe való befektetés valódi hasznot hozhat a terület számára. [vii]

Taiwan számára tehát nemcsak magának a kommunista Kínától való megkülönböztetésének szempontjából fontos saját melegbarát légkörének hangsúlyozása, de más nemzetek jóindulatának kiváltására is alkalmas lehet. Jelen tanulmány hipotézise, hogy a 2016-ban megválasztott Tsai Ing-wen kampányában megjelenő házassági egyenlőség törvénybe iktatása szintén ezen elv mentén tudná egyrészről még hangsúlyosabban kifejezni Taiwan értékrendjének különbözőségét a szárazföldi Kínáétól, és ezzel egyidőben nemzetközi elismerést kölcsönözne a szigetországnak, aki Ázsiában elsőként állna ki törvényi szinten az LGBTQ közösségek mellett, ezzel is kifejezve az amerikai gondolkodáshoz való közelségét.

Az LGBTQ közösségekhez való hozzáállás gyökerei a kínai kultúrában

Mind a Kínai Népköztársaság, mind pedig a Kínai Köztársaság (Taiwan) népességét többségben alkotják han kínaiak, így a csoport hozzáállásának vizsgálata mindkét terület társadalmának attitűdjeiről segíthet képet alkotni. A han kínaiak történelmük során különböző módokon viszonyultak a homoszexualitáshoz és az azonosneműek kapcsolataihoz. Bret Hinsch Passions of the Cut Sleeve című könyvében a homoszexualitás megjelenéseit gyűjti össze a kínai irodalmi hagyományban. Az egészen a Zhou-dinasztiáig (Kre. 510-314) visszavezethető gyűjteményből kisejlik, hogy az azonosneműek által ápolt kapcsolatok – részben a romantikus viszonyok, részben a társadalmi rétegződés elvei mentén kialakult partnerségek – egészen a XVII. században megjelenő keresztény térítők érkezéséig elfogadottnak, legalábbis gyakorinak számítottak, ezzel megrökönyödést is váltva ki az európai utazókban.[viii] Homoszexuális viszonyok akár olyan nemzetközileg ismert irodalmi művekben is megjelennek, mint a XVIII. században íródott, magyarul is megjelent Vörös szoba álma.[ix]

A nyugati keresztény térítők megjelenése jelentette tehát a kínaiak számára azt a pontot, melytől fogva a homoszexualitás összekapcsolódott a hagyományos családi értékeket erodáló, a társadalom számára káros jelenségekkel. A két terület kulturális hagyományaiban legelőkelőbb helyet elfoglaló konfucianizmus, taoizmus és buddhizmus sem fogalmazott meg kritikát a homoszexualitással kapcsolatban. Míg a taoizmus nézetei szerint az egyneműek közötti kapcsolatok se nem jók, se nem rosszak, a konfucianizmusnak a közeli diák-mester viszonyt szorgalmazó vonatkozása egyesek szerint egyenesen a férfiak közötti viszonyok létrejöttét támogatta.[x] Utóbbinak családcentrikus vonatkozásai – az ősök tisztelete, a szülőkről való gondoskodás és ezáltal az utódok nemzése iránti kötelesség a konzervatív kereszténységgel hasonlóan eredményezhetnek olyan álláspontot, miszerint az azonosneműek közötti viszony erkölcstelen volna. Ezekben a kötelékekben a családi név továbbörökítésének hiányában a gyermekek nem látják el családjuk iránti kötelességeiket. Azonban a konfucianizmus hatása Kelet-Ázsia különböző országaiban mind más és más módon érvényesül a homoszexualitás megítélésével kapcsolatban. Míg Szingapúr esetében a konzervatív, családközpontú szemlélet a hangsúlyos, az állam hozzáállására is inkább ez jellemző, Taiwan esetében a befolyásos keresztény csoportok hangsúlyozzák ezt az oldalát a „hagyományos kínai kultúrának”, ami a keresztény értékekkel is összhangban áll.[xi] Más taiwani csoportok ezzel szemben pont a szigeten a kommunista Kínával szemben sokkal hangsúlyosabban érvényesülő konfuciánus hagyományokkal támasztják alá a homoszexualitás és általában a másság elfogadásának a kínai kultúrában való gyökerezését.[xii]

Tehát a Népköztársaság és a Taiwan szigetén élő népesség vallási hagyományai is elfogadóbbak a homoszexualitás kérdésében, amennyiben az ország hagyományos hitvilágát vizsgáljuk, ugyanis a mai állapotokról nehéz megbízható forrást találni. Egyes felmérések szerint Kína lehetne a világ legtöbb ateistájának otthont adó ország[xiii], a felméréseken adott válaszokat azonban valószínűleg befolyásolja a vallásszabadságot csak névben biztosító törvényi háttér és a vezetés hozzáállása is.[xiv] Így a szárazföldi kínaiak hitvilágából nehéz kiindulni, pontosabban talán nem érdemes abból messzemenő következtetéseket levonni.

Ezzel szemben a szigetország lakóiról több információ áll rendelkezésre. Vallási hovatartozásuk alapján Taiwan lakosságában a legnagyobb arányban népi hitet gyakorlók vannak, 35,5%-át teszik ki a társadalomnak, őket követik 20-20%-kal a buddhisták, illetve a vallás nélküliek, 16,6% vallja magát taoistának, 4,5% kereszténynek és 1,5% katolikusnak. Később azonban látni fogjuk, hogy a kis arányban megjelenő keresztények mégis felülreprezentáltak a véleménynyilvánítás terén.[xv] Így jelen tanulmány a sziget lakói által gyakorolt vallások közül csak az utóbbihoz tartozó felekezeteknek a melegházassághoz fűződő hozzáállását vizsgálja meg.

Kínai Népköztársaság

A Kínai Köztársaság lakosságának az LGBTQ csoportokhoz való hozzáállásáról az ENSZ Fejlesztési Programjának a Pekingi Egyetem Szociológiai tanszékének és a Pekingi LGBT Központnak a segítségével végzett, 2015-ös felmérése nyújthat információt. A két hónap alatt több mint harmincezer résztvevővel készített felmérés egy átfogó képet és elemzést kívánt nyújtani a szexuális és genderkisebbségek kihívásairól, ezáltal segítve annak megértését, hogy a társadalom fennmaradó része hogyan tekint rájuk és az egyenlőségért folytatott harcukra.[xvi]

Az interneten, különösképp a közösségi oldalakon továbbítással terjesztett online kérdőívet kitöltők jellemzően egy olyan csoport tagjai közül kerültek ki, akiket valamilyen szinten foglalkoztat ezeknek a kisebbségeknek a helyzete. Ezzel a módszerrel nem tudták elérni az internettel nem rendelkező, jellemzően idősebb korosztályt, vagy a Kína elmaradottabb vidéki területein élőket. Ez torzít tehát az eredményeken is. A válaszadók átlagéletkora 22,7 év, több mint a felük rendelkezik főiskolai diplomával, és 80%-uk városban él, ezáltal korántsem képviselik az átlagtársadalmat. Ráadásul a kérdőíveket kétharmad arányban a szexuális és genderkisebbségekhez tartozók töltötték ki, ez szintén torzíthatja az eredményeket.[xvii]

Tovább nehezíti az LGBTQ egyénekkel szembeni bánásmód vizsgálatát, hogy a szárazföldi Kínában mindössze az érintettek öt százaléka vállalja nyíltan szexuális másságát, így orientációjuk titokban tartása nem teszi lehetővé a környezetük hozzáállásának valós felmérését. Emellett a kérdőív eredményeiből az látszik, hogy a tanárokkal, munkatársakkal és vallási közösségük tagjaival szemben a család a legelutasítóbb velük. Azonban a tágabb környezetük tárgyalásakor ismét megjelenik a kérdés, hogy szexualitásuk ismerete nélkül ebben a közegben érheti-e őket megkülönböztetés.[xviii]

A kérdőívre adott válaszokból sokkal inkább az LGBTQ csoportok előtt álló akadályok és kihívások rajzolódnak ki, mintsem a társadalom egészének hozzájuk való viszonyulásának milyensége. A felsorolt problémák között megjelenik, hogy a kisebbségek ezen csoportja ritkán jelenik meg a médiában, különösen a tömegmédiában. Utóbbi nem tesz eleget ezen csoportok pozitív fényben való feltüntetéséért, ezzel nem garantálva, hogy a többségi társadalom a valós információk fényében ítéli meg ezeket a kisebbségeket. Ebből a kérdőívből is tisztán kirajzolódott, hogy azon válaszadók, akik ismerőseik között tudnak LGBTQ identitású egyéneket, azok jogait sokkal nagyobb mértékben támogatják. Így tehát a médiában való megjelenés is hozzájárulhat ezen csoportok helyzetének és jogi védettségének biztosításához, megismertetve az LBTQ embereket a többségi társadalommal.[xix]

Kihívást jelent emellett ezen csoportok számára az orvosi szolgáltatások igénybevételekor tapasztalható előítélet, bár a válaszok alapján a mentális egészségi dolgozók hozzáállása elfogadóbb más orvosokéhoz képest. A kitöltők többsége a HIV-megelőzéssel és -kezeléssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételénél tapasztal hátrányos megkülönböztetést, különösen az ország vidéki területein. A legnehezebb helyzetben a HIV-pozitív személyek és a transzneműek vannak, előbbiektől gyakran megtagadják a kezelést, utóbbiak számára pedig nem állnak rendelkezésre a megfelelő szolgáltatások.[xx]

Jelentős különbséget jelent a szárazföldi Kína és Taiwan légkörét illetően a jogszabályi háttér. Kínában jelenleg nem védik törvények a szexuális és genderkisebbségeket, melyek biztosítanák, hogy ne érje őket diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés genderazonosságuk vagy szexuális orientációjuk alapján. Nem létezik tehát központi szabályozás, ami meghatározná a munkahelyeken, illetve iskolákban szükséges érzékenyítő képzések tartását, egyéni kezdeményezésekben azok mégis megjelennek.[xxi]

Kína politikai berendezkedése nem kedvez a melegjogi aktivizmusnak. A Kínai Kommunista Párt nem támogatja a „jogokért való küzdelmet”, legyen az bármilyen kisebbség kezdeményezése. Ez jelentősen megnehezíti a nyugati demokráciákban működő különböző melegjogi szervezetek és NGO-k működését, akik munkáján keresztül az átlagtársadalom megbízható információkhoz juthatna, aminek köszönhetően pedig megenyhülhetnének a homoszexualitáshoz fűződő előítéleteik.[xxii]

A szárazföldi kínai népességnek az LGBTQ közösséghez való hozzáállásáról sokat elárult a Weibo közösségi oldalon a meleg tartalmakkal szemben életbe léptetett cenzúra elleni tiltakozás. 2018 áprilisában „tisztító” kampányba kezdett az oldal, betiltva minden homoszexualitással kapcsolatos fogalmat, azokat az erőszakkal és a pornográfiával együtt a „nem kívánt tartalmak közé sorolva” Ez azonban heves ellenkezést váltott ki a programot használók körében, ami hamarosan a cenzúra visszavonására késztette a Weibo működtetőit. Bár az intenzív reakciók jelzik egyfelől a homoszexualitás elfogadottságának szintjét is, de árulkodnak a cenzúra mértékének általános növekedésével szembeni aggodalmairól is a társadalomnak.[xxiii]

Összeségében elmondható, hogy míg a kormány nem lép fel támadólag, vagy elítélően ezekkel a csoportokkal szemben, azok támogatása semmiképp nem jelent prioritást. Mivel az ország lakosságának hozzáállásáról nem végeztek még átfogó kutatást, a Taiwanéhoz való összehasonlításban az ILGA-RIWI globális felmérése segíthet, ezt a következő fejezet vége tárgyalja.

Taiwan

A Kínai Népköztársaság esetével szemben a taiwani embereknek a szexuális és genderkisebbségekhez fűződő viszonyáról több adat áll rendelkezésre, a különböző években végzett felméréseknek köszönhetően pedig ezeknek az attitűdöknek a változása is jól megfigyelhető.

1991 és 2015 között három alkalommal végezte el a Taiwan társadalmi változások felmérését az Academia Sinica Bölcsészeti és szociológiai kutatóintézete, amelyre adott válaszokból látható, hogy kicsivel több mint egy évtized alatt szinte megfordult a melegek házasságát ellenzők és támogatók aránya – míg korábban a „Legyen-e joga a homoszexuálisoknak összeházasodniuk azonosnemű partnerükkel?” kérdésre 57,96% válaszolt Nemmel, ez a százalék 2013-ra már 30,07%-ra csökkent. Az Igennel válaszolók aránya pedig 11,37%-ról 52,56%-ra nőtt. A két évvel később, 2015-ben végzett kutatás már nem hozott ekkora aránybeli különbségeket, azonban megfigyelhető, hogy lecsökkent a „nem tudom” választ adók száma, és úgy tűnik azok a „Nem” mellett tették le voksukat. Ez jelezheti a témának a közbeszédben való gyakoribb előfordulását is.[xxiv]

Yen-hsin Alice Cheng és kollégáinak a Kínai szociológiai szemlében megjelent kutatása 1995 és 2012 között vizsgálta meg a homoszexualitáshoz fűződő attitűdök alakulását és azok okait. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy átalakult az azonosneműek együttélésének megítélése, egyben látszik a generációról-generációra egyre nyitottabbá válás. Jelentős különbség mutatkozik emellett a fiatalabb, magasan képzett, nem-keresztény réteg és az idősebbek között, előbbiek sokkal nagyobb arányban minősülnek elfogadónak. Számos, más országokat vizsgált kutatáshoz hasonlóan egyértelmű kapcsolatot találtak a terület fejlettségének, lakói életszínvonalának javulása, és a homoszexualitáshoz fűződő elfogadás mértéke között.[xxv] Taiwan egy főre eső jövedelme (GNI per capita) 1971-fről 1990-re tizenhétszeres növekedést mutatott[xxvi], az 1987-es évben harmincnyolc év után felfüggesztették a katonai törvények alkalmazását és megindult a sziget demokratizálódása. Ezekkel a mind anyagi, mind politikai szabadságot hozó változásokkal egyidőben a taiwani társadalmi változások felmérése szerint 1984-ben nyolc százalék ítélte meg a homoszexualitást mint „amivel nincs semmi gond”, 2009-ben pedig már tizenkilenc százalék értett ezzel egyet. A melegházasságot támogatók száma az 1991-es tizenkét százalékról 2012-re elérte az 59%-ot.[xxvii]

Bár Taiwan híres melegbarát légköréről, és Ázsia egyik legélhetőbb területeként tartják számon, a Taiwan Tongzhi Hotline által közzétett szakpolitikai felülvizsgálatból csakúgy, mint a szárazföldi Kínában végzett felmérésekből látszik, hogy az LGBTQ csoportok továbbra is számos kihívással néznek szembe mindennapi életük során. Nehézséget jelent a megfelelő orvosi kezelés igénybevétele, részben a sajátos igényeik ismeretével rendelkező szakemberek megtalálása, részben pedig a hagyományos orvosi látogatásokkor történő negatív diszkrimináció jelent problémát. Emellett beszámolnak még az iskolában, munkahelyen őket érő negatív bánásmódról – bár Taiwan esetében erre részleges megoldást nyújt a 2004 óta életben lévő Nemi egyenlőség az oktatásban törvény.[xxviii]

Érdekes adalék lehet, hogy a Taiwan szigetén élő, mára 2-3%-ot kitevő őslakos népesség hagyományaiban szintén jellemzően elfogadó attitűdökkel találkozhattunk a kereszténység megjelenése előtt. A Paiwan népcsoport nyelvében külön elnevezés jut a két férfi, illetve a két nő közötti párkapcsolatnak, és hagyományosan elfogadottnak minősült ezeknek a pároknak az együttélése is.[xxix] A Rukai törzs esetében is tapasztalható az elfogadás, 2007-ben törzsi támogatással kelhetett egybe egy leszbikus pár, akik azóta is együtt nevelik gyermeküket a népcsoport hagyományainak megfelelően.[xxx] Az Európából érkező keresztény térítők azonban Taiwan őslakosai között voltak a legsikeresebbek, így napjainkban ezek a csoportok jellemzően a vallásukból kifolyólag nem elfogadóak az LGBTQ közösség tagjaival szemben.[xxxi]

A két terület attitűdjeinek összehasonlításához érdemes megemlíteni a Nemzetközi leszbikus, meleg, biszexuális, transz és interszex társaság (ILGA-RIWI) 2017-ben végzett felmérését, melyben internetes kérdőívekkel igyekeztek felmérni a különböző országok hozzáállását a szexuális orientációk, genderidentitás és genderkifejezéssel kapcsolatban. A szárazföldi és a taiwani kitöltők válaszai – hozzávetőlegesen ezer, illetve kétezer fő – a legtöbb kérdésben minimális eltérést mutatnak.[xxxii] Arra az állításra, miszerint „Egyenlő jogok és védelem illessen meg mindenkit, beleértve azokat az embereket, akik a saját nemükhöz vonzódnak” a taiwaniak 26%-ban jelölték meg a „határozottan egyetért” opciót, míg a szárazföldi kínaiak közül 27%-en választották ugyanezt. A „se nem ért egyet, se nem ellenzi” választ adók aránya szinten majdnem megegyezik, 39% és 40% jelölte azt meg, míg a „határozottan nem ért egyet” opciót 9 és 7%. A kérdőív számos másik kérdésénél is csupán 1-2% eltérés látszik a szárazföldi kínai és a taiwani lakosság véleményében.[xxxiii]

Taiwan Rövid melegjogi története

A két kínai terület társadalmainak az LGBTQ csoportokhoz való hozzáállásának vizsgálata után jelen fejezet igyekszik összefoglalóját adni Taiwan melegjogi történetének – azon fontosabb eseményeknek, amelyek illusztrálják a melegek házasságáról szóló jelenlegi vita kialakulásának folyamatát. Az alábbi felsorolás a huszadik század második felétől napjainkig tartó időszakban, a taiwani emberek gondolkodására legnagyobb hatást kifejtő eseményeket gyűjti össze, időrendi sorrendben.

1983-ban Taiwanon jelent meg az első kínai nyelvű, férfi homoszexualitás témájával foglalkozó regény, a Chrystal Boys, mely bestsellerből a kétezres évek elején filmsorozat is készült. Ugyanebben az évben azonban még elutasították Chi Jia-wei melegjogi aktivista kérelmét, hogy összeházasodhasson párjával – Taipei kerületi bírósága a homoszexualitás abnormalitására és immoralitására hivatkozott.[xxxiv]

Ami Taiwan melegjogi aktivizmusát illeti, annak kezdeteit a kilencvenes évekig lehet visszavezetni. 1990-ben megalakult a Between Us, az első leszbikus csoportosulás, 1996-ban pedig két melegbarát vallási szervezet is megalakult, a Tong Kwang világítótorony presbiteriánus templom (Tong-Kwang Light House Presbyterian church) és a buddhista Tong Fan Jin Sheh. Szintén 1996-ban megrendezésre került az első nyilvános esküvő azonosneműek között – Hsu Yu-sheng taiwani író kelt egybe amerikai partnerével, Gary Harrimannel.[xxxv]

1998-ban megalakult a Taiwan Tongzhi Hotline Association, telefonos támogatást nyújtva Taiwan LGBTQ csoportjainak, és azóta is az egyik legaktívabb civilszervezetként végzi a szexuális és genderkisebbségek védelmét szolgáló munkát. Ugyanebben az évben Ma Ying-jeou mint Taipei polgármestere, egymillió dollárnyi összeggel támogatta LGBTQ rendezvények szervezését a városban, ezzel az első politikus lett, aki nyíltan támogatta a melegjogokat. 2008-2016-ig tartó elnöksége alatt azonban már nem említette a témát.[xxxvi]

A szexuális és genderkisebbségek elismeréséért folyó jogi mozgalmak a kétezres évek elején élénkültek meg, 2002-ben Chen Shui-bian elnök melegjogi aktivistákat látott vendégül irodájában konzultációra, illetve ekkor kísérelték meg először elismertetni az azonos neműek házasságát is – Anette Lu akkori alelnök, elismert nőjogi aktivista kidolgozott egy emberi jogi törvényjavaslatot, ami az azonosneműek számára is lehetővé tette volna a házasságot és örökbefogadást is, azt azonban nem fogadták el.[xxxvii]

A Taiwan Pride elnevezésű melegfesztivált 2003-ban rendezték meg először, és 2015-ben mintegy nyolcvanezer résztvevővel Kelet-Ázsia legnagyobb ilyen rendezvényévé vált. A 2003-as rendezvényt a kormány anyagi támogatása tette lehetővé, a következő évektől kezdve azonban már civilcsoportok finanszírozták azokat.[xxxviii] 2004-ben elfogadták a Nemi egyenlőség az oktatásban törvényt, mely tiltja iskoláknak, hogy diákjaikat azok társadalmi neme vagy szexuális orientációja okán diszkrimináljanak.[xxxix]

2006-ban Hsiao Bi-khim DPP párti törvényhozó felvázolt és bemutatott egy törvénytervezetet a házassági egyenlőség mellett, erőfeszítései azonban nem jártak sikerrel, mert huszonhárom társa megakadályozta annak elfogadását.[xl] 2008-ban ismét felmerült a melegházasság legalizálásának gondolata, az elnökválasztáson induló KMT párti Ma Ying-jeou és a DPP jelöltje, Frank Hieh Chang-ting is a társadalmi konszenzus alapján támogatták volna azt – amennyiben a társadalom általános támogatását élvezi a házassági egyenlőség.[xli]

2011-től fogva az Oktatási Minisztérium elrendelésére az általános iskolai tankönyveknek tartalmazniuk kell LBTQ jogokkal kapcsolatos tartalmakat a diszkrimináció felszámolása érdekében.[xlii] A Nemi egyenlőség az oktatásban törvény ötödik és hatodik cikkelyének értelmében az iskoláknak és helyi kormányoknak mind létre kell hozniuk nemi egyenlőség oktatási bizottságokat, hogy ezek lássák el az ilyen jellegű oktatással kapcsolatos feladatokat. A törvény által előírt tanrendben biztosítani kell tanórákat érzelmi oktatás, szexuális oktatás és meleg és leszbikus témákban is, ezzel növelve a gyerekek nemi egyenlőséggel kapcsolatos érzékenységét. Az ilyen órák célja megismertetni a diákokat a szexuális orientációk sokféleségével, kialakítva bennük a másság tiszteletének és elfogadásának képességét.[xliii]

A törvény azonban nem tudja önmagában garantálni az egyenlőség megvalósulását. 2014-ben az Oktatási Minisztérium Nemi egyenlőség oktatási bizottsága felvett két új tagot, akik nyíltan kifejezték LGBTQ ellenes véleményüket. Emellett a tárgyak oktatásáért felelős tanárok esetében is csak a szakemberek által tartott érzékenyítő képzések biztosíthatják, hogy valóban a törvény céljainak megfelelő tananyag jut el a diákokhoz. A tanárok ugyanis maguk döntenek róla, hogy milyen témákat illetnek meg „normálisnak”, „etikusnak”, felmérések azonban kimutatták, hogy ezek a tanárok a legtöbb esetben nem rendelkeznek megfelelő tudással ilyen döntések meghozatalához.[xliv]

A 2010-es évekre egyre gyakoribb témává válik az LGBTQ csoportok jogainak biztosítása. A 2014-es helyi választások során hangsúlyossá vált az induló politikusok melegjogokhoz fűződő véleménye, köszönhetően a melegjogi aktivisták felerősödő tevékenységének – akik egyébként már a Napraforgós forradalomban is aktívan részt vettek.[xlv] 2015 nyarára pedig Kaohsiung és Taipei városok is engedélyezték azonosnemű párok számára, hogy regisztrálják partneri kapcsolatukat, ez azonban nem járt valódi jogi hatással, az LGBTQ jogokért küzdő aktivisták pedig dühítőnek ítélték meg a döntés jelképességét – szerintük valódi védelem nélkül egyszerűen csak a kisebbségek elhallgattatására volt elegendő a lépés.[xlvi]

2015 novemberében az elnökségért kampányoló Tsai Ing-wen a Pride felvonulásra készülve két videóban fejezte ki támogatását az azonosneműek házassága mellett.[xlvii] 2016-os megválasztását követően ezzel szemben látszólag hátat fordított a kérdésnek – 2017 februárjában egy találkozón igyekezett mindkét felet meghallgatni a melegházasság témájával kapcsolatban. Ezzel a lépéssel azonban jobban elbizonytalanította a házassági egyenlőség eléréséért dolgozó civilek csoportját, azok meglátása szerint a szintén katolikus alelnökével tartott megbeszélésén konzervatív csoportok diszkriminatív álláspontjai álltak szemben az egyenlő bánásmódért küzdő szexuális kisebbségekkel, meglátásuk szerint a kormányzatnak a melegházasságot már bevezető országok vizsgálata alapján volna megfelelő döntést hoznia.[xlviii]

2017 május 24-én Taiwan Alkotmánybírósága kimondta a Chi Chia-wei által benyújtott kérelem alapján, hogy a Polgári törvénykönyv 972-es cikkelye, miszerint házasság csak nő és férfi között jöhet létre, alkotmányellenes. A döntést tizennégyből tizenkét bíró többségével hozták meg, ettől fogva Taiwan törvényhozásának két éve van a törvény megváltoztatására, különben az automatikusan érvénybe lép majd.[xlix]

A 2017-ben megrendezett, rekordszámú, 123.000 résztvevővel Kelet-Ázsia legnagyobbjának számító Pride felvonuláson részt vettek az Európai Unió, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia és az USA de facto nagykövetségeinek dolgozói is.[l] A lista talán érzékelteti, hogy mely országok számára lehet vonzó Taiwan kiállása az emberi jogok és a demokratikus értékek mellett.

2018 augusztusában a Gay Games játékok megnyitása előtt a Kínai Népköztársaság nyomást gyakorolt a sportrendezvény francia szervezőire, hogy azok akadályozzák meg a taiwani zászló lobogtatását, és a területre mint kínai Taipeire hivatkozzanak.[li] A lépés csak egy példa a Kínai Népköztársaság részéről tapasztalható egyre nagyobb mértékű asszertivitásra, mellyel a nemzetközi közösség számára jelzi, hogy Taiwant továbbra is saját területeként ismeri el.

A törvénymódosítást ellenzők

Jelentős befolyást jelentenek mind a törvényhozásra, mind pedig az átlagemberek hozzáállására Taiwan prominens keresztény szervezetei. Bár a lakosságnak csak öt százaléka vallja magát keresztény vallásúnak, mégis ez a csoport az, ami a leghatározottabb ellenvéleményt fogalmazza meg az egyneműek házasságát illetően. Jelenlegi pozíciójuk mellett magának a vallásnak és a hozzá fűződő értékek megjelenése jelentett a tizennyolcadik századtól kezdve egyfajta elmozdulást a korábbi, a homoszexualitással kapcsolatban toleránsabb népi hiedelmek, ősi kínai vallásokkal szemben.

A törvénymódosítást ellenzők csakúgy, mint a döntésben a soft power megnövekedését látók, szintén a régióbeli elsőség jelentőségével és a példamutatással érvelnek. Joanna Lei, a Chunghua 21st Century think tank vezetője szerint „Egyes helyek arra várnak, hogy Taiwan példát szolgáltasson. Ha Taiwan elesik, akkor Ázsia többi része is el fog esni.” Tehát épp a kelet-ázsiai régióra gyakorolt negatív hatás elkerülése érdekében ellenzi a melegek házasságának legalizálását. Mások részéről az államra háruló teher lehetősége merül fel. Amennyiben az egynemű házastársa halálával megözvegyült személy jogosult az állam támogatására, az komoly anyagi terhet von maga után, hiszen ezekről a párokról kevesebb esélyekkel tudnak saját gyermekeik gondoskodni.[lii]

A Vallásos csoportok összefogása a családokért (Alliance of Religious Groups for the Love of Families) elnevezésű szervezet meglátása szerint a melegjogi szervezetek a következő generációk agymosását végzik, emellett szabados szexuális szokásaik mellett a szervezet szerint nem is kívánnak megházasodni. Felháborítónak tartják, hogy városi szintű vezetés támogassa a „tradicionális kultúrát felrugó”, „gyermekeket elcsábító” meleg rendezvényeket. [liii]

2017 novemberében és decemberében is tüntetést szerveztek a családpárti mozgalmak, a melegházasságot határozottan ellenző Mass Resistance forrásai szerint decemberben Taipeiben 150.000-en vonultak az utcára. A felháborodás részét képezi az iskolai szexuális felvilágosító órák „LGBT fertőzöttsége” is („LGBT-laced sex-ed curriculum”)[liv] A Mass Resistance egyébként egy amerikai, Massachusetts állambeli szervezet, ami a világ minden táján küzd a melegházasság elfogadtatása ellen.[lv]

Ezen csoportok fellépése komolyan veszélyezteti az azonos neműek házasságának törvénybe iktatását. 2018 februárjában – Valentin-napon – a Vallásos csoportok összefogása a családokért szervezet vezetője, Chang Shou-yi másodjára nyújtott be kérvényt a legfelsőbb közigazgatási bírósághoz, azzal érvelve, hogy a Chi Chia-wei által benyújtott kérvény jogszabályi hibákba ütközött, és alkotmányellenes volt.[lvi]

2018 tavaszán a Következő generáció boldogsága társaság (Happiness of the Next Generation Alliance) két kérdésben kezdeményezett népszavazást az azonosneműek házasságát illetően, illetve egy kérdésben az iskolai azonosnemű szexuális felvilágosítással kapcsolatban. Áprilisban a szükséges 281 745 aláírásból 1800 érvényes aláírással rendelkezett a szervezet.[lvii] Az esetleges népszavazás azonban téves eredményeket eredményezhetne a melegjogi szervezetek szerint. Szerintük a befolyásos keresztény csoportok által gyakorolt félelemkeltéssel és a téves információk terjesztésével szemben az átlag állampolgár nem képes megfelelő kritikát gyakorolni, azok jelentősen torzítják a törvénymódosítás valós következményeiről kialakuló képet.[lviii]

Konklúzió

Taiwan szigetének a szexuális és genderkisebbségekhez fűződő attitűdjének vizsgálatakor a társadalom részéről megfigyelhető az elfogadás mértékének következetes növekedése, a kilencvenes évek demokratikus átalakulásától napjainkig. Ebben szerepet játszott számos fontos civil kezdeményezés és aktivista munkája, akik az információ terjesztésében látják a kérdéshez fűződő vélemények átalakításának leghatékonyabb módját. Ebben segítségükre van a 2011 óta törvényben biztosított nemi egyenlőség oktatás programja is és a területre jellemző sajtószabadság is.

Bár a Kínai Népköztárság lakosságának hozzáállásáról kevesebb adat áll rendelkezésre, összességében elmondható, hogy a két terület lakói hasonló mértékben elfogadóak az LGBTQ csoportok tagjaival szemben, bár jelentős különbségek mutatkoznak, amennyiben a különböző generációkat vizsgáljuk, illetve a kormányok elkötelezettségében is, ezeknek a kisebbségeknek a jogait védelmező törvényi struktúra kialakításában.

A társadalom részéről megfigyelhető toleranciának oka lehet a kínaiak hagyományos kulturális gyökereiben megfigyelhető elfogadás, az azonosneműek közötti viszonyok elítélésének hiánya a régióban legnagyobb hatást gyakorló konfuciánus, taoista és buddhista tanításokban egyaránt. Bár számos kutatás bizonyította már, hogy a keleti kultúrák történelmében ugyanúgy jelen voltak homoszexuális viszonyok[lix], mégis gyakran megjelenik a kritika, miszerint az LGBTQ mozgalmak kizárólag nyugati eredetű kezdeményezések lennének, azoknak ázsiai megjelenését csupán a befolyásos európai-amerikai országokhoz való hasonulás igénye hívta volna elő.

A homoszexualitás ezzel szemben ugyanúgy jelen van az ázsiai térségben, mint nyugaton, habár a kelet-ázsiai régióban még egy ország sem biztosította az azonosneműek házasságának törvényi hátterét, annak elfogadottsága – akár ötven százalék fölötti mértékben – jelentősen magasabb, mint afrikai vagy arab országok tekintetében. A taiwani kormány részéről tehát a melegjogok felkarolása, hogy ezáltal növeljék meg a sziget nemzetközi elismertségét, nem megy határozottan szembe lakosságának a kérdéshez való hozzáállásával. Az LGBTQ csoportok jogainak kiterjesztését bizonyos (jellemzően amerikai támogatással működő) keresztény szervezetek ellenzik a leghevesebben, bár ezek a csoportok a társadalom töredékének véleményét fejezik ki, a befolyásuk mégis jelentős.

A jelenleg kormányon lévő DPP-nek és az elnöknőnek, Tsai Ing-wennek a kérdéstől való látszólagos elfordulása egyfajta változást jelent a 2015 és 2016-ban még ellenzéki pozícióból kampányoló párt nézeteivel szemben. Ennek oka lehet a 2018 novemberében megrendezésre kerülő önkormányzati választások közelsége – csökkenő támogatottsággal rendelkező kormányzó pártként a DPP-nek nem áll érdekében a társadalmat megosztó kérdések támogatásával kockáztatnia a pozícióit. Emellett a nemzetközi környezetben is lezajlottak olyan változások, mint Donald Trump amerikai elnök megválasztása, melyeknek hatására a taiwani vezetés már nem a melegjogokban látja a sziget számára nélkülözhetetlen soft power megnövelésének eszközét. Az Egyesült Államokban a melegházasságot legalizáló Obama-adminisztrációval szemben a jelenlegi amerikai vezetés szemében nem ennek a hangsúlyozása lehet a legcélravezetőbb, így, hogy továbbra is élvezzék a nagyhatalom támogatását, már nem fogalmaznak meg a témával kapcsolatban határozott álláspontot.

A tanulmány eredeti hipotézise, miszerint az LGBTQ csoportok jogainak felkarolása, az azonosneműek házasságának bevezetése és mindezek által Taiwannak a régió legmelegbarátabb országaként való elismertetése a kormány részéről egy tudatos stratégia része lett volna, olyan tekintetben megdőlt, hogy a fenti kérdésekben korábban támogatólag fellépő DPP-nek mint kormánypártnak már nem ezek a témák jelentik a prioritást. A sziget jelenlegi jogi státuszát kialakító, 1949-ben fővárosát Taipeibe helyező Kuomintang Párttal szemben a hagyományosan függetlenségpárti DPP a választási kampány idején még igyekezett új társadalmi témák felvetésével diverzifikálni a politikai párbeszédet és egyben megkülönböztetni magát a KMT-től, ezzel nyerve meg a fiatalabb generációk támogatását. Azonban jelenlegi többségével a Törvényhozó Yuanben, már a novemberi helyi választásokon nem áll érdekében a társadalmat akárcsak részben megosztó témák felhasználásával kampányolni.

szerző: Maráczi Fanni

Források

Albert, Eleanor: Religion in China Council on Foreign Relations March 15, 2018 https://www.cfr.org/backgrounder/religion-china
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Being LGBTI in China – A National Survey on Social Attitudes towards Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression. 2016. United Nations Development Program

CEC passes review of same-sex marriage referendum proposals In: Focus Taiwan April 18, 2018
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201804180011.aspx
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Chen Nai-chia: Taiwan Through the Prism of Marriage Equality: A Study of Media Exposure in the English-Speaking World In: Sentinel Taiwan July 10, 2018
https://sentinel.tw/taiwan-through-prism-marriage-equality/
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Cheng, Yen-hsin Alice, Wu, Fen-Chieh Felice, Adamczyk, Amy: Changing Attitudes Toward Homosexuality in Taiwan, 1995-2012 in: Chinese Sociological Review, 2016

Chinese attitudes towards gay rights In: The Economist June 5, 2017 https://www.economist.com/the-economist-explains/2017/06/05/chinese-attitudes-towards-gay-rights
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Cole, Michael J.: Yes, Tsai is Stalling on Marriage Equality In: Taiwan Sentinel February 21, 2017
https://sentinel.tw/tsai-stalling-marriage-equality/
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Dai, Shih-chan: Coming out of Silence: Candidates’ Stances on LGBT Rights in Taiwan’s 2014 Municipal Councilor Elections

Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics https://eng.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=41890&ctNode=2351&mp=2
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

Hinsch, Bret: Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China, University of California Press, 1992

Hogg, Chris: Taiwan move to allow gay unions In: BBC News October 28, 2003 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3219721.stm
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Hwang, Philip: Hsiao Bi-khim: Get Political! In: Fridae February 6, 2008 https://www.fridae.asia/gay-news/2008/02/06/2005.hsiao-bi-khim-get-political
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

International Lesbian, Gay, Bisexual, trans and Intersex Association, Minorities Report 2017: attitudes to sexual and gender minorities around the world Geneva; ILGA, October 2017

Jennings Ralph: As Taiwan debates gay marriage, advocates eye influence abroad In: the Christian Science Monitor, May 23, 2017 https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2017/0523/As-Taiwan-debates-gay-marriage-advocates-eye-influence-abroad
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Johnson, Ian: A Problem of ‘Religion,’ and Polling, in China July 1, 2015 https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2015/07/01/a-problem-of-religion-and-polling-in-china/
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Kuo, Yeh-chen: The Practice of Gender Equity Education in Taiwan In: Journal of Modern Education Review, September, 2015

Kurlantzik, Joshua: Charm Offensive: How China’s Soft Power is Transforming the World

Leach, Anna: A progressive history of gay rights in Taiwan In: Gay Star News October 31, 2012
https://www.gaystarnews.com/article/progressive-history-gay-rights-taiwan311012/#gs.BRT9ad8
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Lee I-chia: City support of gay pride parade ‘pathetic’: religious groups In: Taipei Times October 30, 2016
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/10/30/2003658229
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Lee, Po-Han: LGBT Rights Versus Asian Values: De/Reconstructing the Universality of Human Rights In: the International Journal of Human Rights, July 10, 2016

Lee, Po-Han: Queer activism in Taiwan: An emergent rainbow coalition from the assemblage perspective In: Sociological Review, January, 2017

LGBT parade shows progressive, open-minded society: foreign officials In: Focus Taiwan October 28, 2017.
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201710280031.aspx
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Marriage Equality, Innovation, Taiwan and Trump: Conversation with Jennifer Lu and Miao Poya In: Ketagalan Media 2017.05.27. http://www.ketagalanmedia.com/2017/05/25/marriage-equality-innovation-taiwan-and-trump-conversation-with-jennifer-lu-and-miao-poya/
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Nye, Joseph: Bound to Lead: The Changing Nature of American Power Basic Books, 1991

Palmer, James: It’s Still (Just About) OK to Be Gay in China In: Foreign Policy
April 4, 2018
https://foreignpolicy.com/2018/04/17/its-still-just-about-ok-to-be-gay-in-china/
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Pan, Jason: Petition opposing gay marriage filed In: Taipei Times February 14, 2018 http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/02/14/2003687627
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Rauhala, Emil: A backlash against same-sex marriage tests Taiwan’s reputation for gay rights In: The Washington Post, April 20, 2017 https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-backlash-against-same-sex-marriage-tests-taiwans-reputation-for-gay-rights/2017/04/19/f855c8b8-2004-11e7-bcd6-6d1286bc177d_story.html?utm_term=.bdfc8812889f
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Rawnsley, Gary D: Taiwan’s Soft Power and Public Diplomacy In: Journal of Current Chinese Affairs Vol 43, No 3, 2014

Rich, S. Timothy: Electoral paths and support for same-sex marriage legislation: Evidence from Taiwan’s mixed-member system In: International Political Science Review. 2016

Stone, Miranda: How Taiwan’s Search for Identity Propelled its LGBTQ Movement In: Ketagalan Media, October 25, 2017 http://www.ketagalanmedia.com/2017/10/25/taiwans-search-identity-propelled-lgbtq-movement/
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Stuart, Calum: Old tensions brew between Taiwan & China in lead-up to Gay Games In: Gay Star News August 2, 2018 https://www.gaystarnews.com/article/old-tensions-brew-between-taiwan-china-in-lead-up-to-gay-games/#gs.rgQ2feE
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Taiwan top court rules in favour of gay marriage In: Al Jazeera May 24, 2017 https://www.aljazeera.com/news/2017/05/taiwan-top-court-rules-favour-gay-marriage-170524063603646.html
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Taiwan Women. Sworn Sisterhood-Lesbian Weddings in Rukai Tribe https://women.nmth.gov.tw/information_48_39687.html
(Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Taiwan’s state-run news agency cites MassResistance helping educate people on dangers of “gay marriage” — as bill passes initial hurdle in national legislature December 27, 2016
http://www.massresistance.org/docs/gen3/16d/Taiwan-gay-marriage-bill/index.html (Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Website of MassResistance
http://www.massresistance.org/AboutUs.html (Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

Wee, Darren: Watch: Taiwan presidential frontrunner officially endorses marriage equality In: Gay Star News, November 12, 2015 https://www.gaystarnews.com/article/watch-taiwan-presidential-frontrunner-officially-endorses-marriage-equality/#gs.84hemhw (Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

中国打压另谟出路台湾要搞彩虹经济In: Nanyang 2017 Június 2 http://www.enanyang.my/news/20170602/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%93%E5%8E%8B-%E5%8F%A6%E8%B0%8B%E5%87%BA%E8%B7%AFbr-%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E8%A6%81%E6%90%9E%E5%BD%A9%E8%99%B9%E7%BB%8F%E6%B5%8E/ (Utolsó letöltés: 2018. augusztus 05.)

[1] gender=társadalmi nem

[i] Nye, Joseph: Bound to Lead: The Changing Nature of American Power

[ii] Kurlantzik, Joshua: Charm Offensive: How China’s Soft Power is Transforming the World

[iii] Taiwan’s Soft Power and Public Diplomacy

[iv] Rich, S. Timothy: Electoral paths and support for same-sex marriage legislation: Evidence from Taiwan’s mixed-member system In: International Political Science Review. 2016

[v]

[vi] Chen Nai-chia: Taiwan Through the Prism of Marriage Equality: A Study of Media Exposure in the English-Speaking World 2018.07.10. https://sentinel.tw/taiwan-through-prism-marriage-equality/

[vii] 2017.06.02. http://www.enanyang.my/news/20170602/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%93%E5%8E%8B-%E5%8F%A6%E8%B0%8B%E5%87%BA%E8%B7%AFbr-%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E8%A6%81%E6%90%9E%E5%BD%A9%E8%99%B9%E7%BB%8F%E6%B5%8E/

[viii] Hinsch, Bret: Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China, University of California Press, 1992

[ix] Chinese attitudes towards gay rights In: The Economist https://www.economist.com/the-economist-explains/2017/06/05/chinese-attitudes-towards-gay-rights 2017.06.05.

[x]

[xi] Lee, Po-Han: LGBT Rights Versus Asian Values: De/Reconstructing the Universality of Human Rights In: the International Journal of Human Rights, 2016.07.10.

[xii] Lee, Po-Han: Queer activism in Taiwan: An emergent rainbow coalition from the assemblage perspective in Sociological Review, 2017 január

[xiii] Johnson, Ian: A Problem of ‘Religion,’ and Polling, in Chinahttps://sinosphere.blogs.nytimes.com/2015/07/01/a-problem-of-religion-and-polling-in-china/ 2015.07.01.

[xiv] Albert, Eleanor: Religion in China Council on Foreign Relations https://www.cfr.org/backgrounder/religion-china 2018.03.15.

[xv] Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

[xvi] Being LGBTI in China – A National Survey on Social Attitudes towards Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression. 2016. ENSZ Fejlesztési Programja

[xvii] Being LGBTI in China – A National Survey on Social Attitudes towards Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression. 2016. ENSZ Fejlesztési Programja

[xviii] uo.

[xix] uo.

[xx] uo.

[xxi] Chinese attitudes towards gay rights In: The Economist https://www.economist.com/the-economist-explains/2017/06/05/chinese-attitudes-towards-gay-rights 2017.06.05.

[xxii] Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

[xxiii] Palmer, James: It’s Still (Just About) OK to Be Gay in China In: Foreign Policy 2018. 04.017.

[xxiv] Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

[xxv] Cheng, Yen-hsin Alice, Wu, Fen-Chieh Felice, Adamczyk, Amy: Changing Attitudes Toward Homosexuality in Taiwan, 1995-2012 in: Chinese Sociological Review, 2016

[xxvi] Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics https://eng.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=41890&ctNode=2351&mp=2

[xxvii] Cheng, Yen-hsin Alice, Wu, Fen-Chieh Felice, Adamczyk, Amy: Changing Attitudes Toward Homosexuality in Taiwan, 1995-2012 in: Chinese Sociological Review, 2016

[xxviii] Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

[xxix] Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

[xxx] Taiwan Women. Sworn Sisterhood-Lesbian Weddings in Rukai Tribe

[xxxi]

[xxxii] International Lesbian, Gay, Bisexual, trans and Intersex Association, Minorities Report 2017: attitudes to sexual and gender minorities around the world (Geneva; ILGA, October 2017).

[xxxiii] uo.

[xxxiv] Cheng, Yen-hsin Alice, Wu, Fen-Chieh Felice, Adamczyk, Amy: Changing Attitudes Toward Homosexuality in Taiwan, 1995-2012 in: Chinese Sociological Review, 2016

[xxxv]Stone, Miranda: How Taiwan’s Search for Identity Propelled its LGBTQ Movement In: Ketagalan Media, 2017.10.25.http://www.ketagalanmedia.com/2017/10/25/taiwans-search-identity-propelled-lgbtq-movement/

[xxxvi] Leach, Anna: A progressive history of gay rights in Taiwan 2012. október 31. https://www.gaystarnews.com/article/progressive-history-gay-rights-taiwan311012/#gs.BRT9ad8

[xxxvii] Hogg, Chris: Taiwan move to allow gay unions In: BBC News 2003.10.28.http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3219721.stm

[xxxviii] https://www.gaystarnews.com/article/progressive-history-gay-rights-taiwan311012/#gs.BRT9ad8

[xxxix] Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

[xl] Hwang, Philip: hsiao bi-khim: get political! In: Fridae 2008.02.06.https://www.fridae.asia/gay-news/2008/02/06/2005.hsiao-bi-khim-get-political

[xli] Dai, Shih-chan: Coming out of Silence: Candidates’ Stances on LGBT Rights in Taiwan’s 2014 Municipal Councilor Elections

[xlii] Lee, Po-Han: LGBT Rights Versus Asian Values: De/Reconstructing the Universality of Human Rights In: the International Journal of Human Rights, 2016.07.10.

[xliii] Hang, Yi-chen: 2017 Taiwan LGBTI Rights Policy Review Taiwan Tongzhi Hotline Association

[xliv] Kuo, Yeh-chen: The Practice of Gender Equity Education in Taiwan In: Journal of Modern Education Review, 2015.9.

[xlv] Dai, Shih-chan: Coming out of Silence: Candidates’ Stances on LGBT Rights in Taiwan’s 2014 Municipal Councilor Elections

[xlvi] Dai, Shih-chan: Coming out of Silence: Candidates’ Stances on LGBT Rights in Taiwan’s 2014 Municipal Councilor Elections

[xlvii] Wee, Darren: Watch: Taiwan presidential frontrunner officially endorses marriage equality 2015.11.12. https://www.gaystarnews.com/article/watch-taiwan-presidential-frontrunner-officially-endorses-marriage-equality/#gs.84hemhw

[xlviii]Cole, Michael J.: Yes, Tsai is Stalling on Marriage Equality In: Taiwan Sentinel 2017.02.21. https://sentinel.tw/tsai-stalling-marriage-equality/

[xlix] Taiwan top court rules in favour of gay marriage In: Al Jazeera 2017.05.24.https://www.aljazeera.com/news/2017/05/taiwan-top-court-rules-favour-gay-marriage-170524063603646.html

[l] LGBT parade shows progressive, open-minded society: foreign officials 2017.10.28. http://focustaiwan.tw/news/asoc/201710280031.aspx

[li] Stuart, Calum: Old tensions brew between Taiwan & China in lead-up to Gay Games 2018.08.02. https://www.gaystarnews.com/article/old-tensions-brew-between-taiwan-china-in-lead-up-to-gay-games/#gs.rgQ2feE

[lii] Jennings Ralph: As Taiwan debates gay marriage, advocates eye influence abroad In: the Christian Science Monitor, May 23, 2017 https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2017/0523/As-Taiwan-debates-gay-marriage-advocates-eye-influence-abroad

[liii] Lee I-chia: City support of gay pride parade ‘pathetic’: religious groups 2016.10.30. http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/10/30/2003658229

[liv] Taiwan’s state-run news agency cites MassResistance helping educate people on dangers of “gay marriage” — as bill passes initial hurdle in national legislature December 27, 2016 http://www.massresistance.org/docs/gen3/16d/Taiwan-gay-marriage-bill/index.html

[lv]Mass Resistance szervezet honlapja http://www.massresistance.org/AboutUs.html

[lvi]Pan, Jason: Petition opposing gay marriage filed In: Taipei Times 2018.02.14. http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/02/14/2003687627

[lvii] CEC passes review of same-sex marriage referendum proposals In: Focus Taiwan 2018.04.18. http://focustaiwan.tw/news/asoc/201804180011.aspx

[lviii] Marriage Equality, Innovation, Taiwan and Trump: Conversation with Jennifer Lu and Miao Poya In: Ketagalan Media 2017.05.27. http://www.ketagalanmedia.com/2017/05/25/marriage-equality-innovation-taiwan-and-trump-conversation-with-jennifer-lu-and-miao-poya/

[lix]Rauhala, Emil: A backlash against same-sex marriage tests Taiwan’s reputation for gay rights In: The Washington Post, 2017.04.20. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-backlash-against-same-sex-marriage-tests-taiwans-reputation-for-gay-rights/2017/04/19/f855c8b8-2004-11e7-bcd6-6d1286bc177d_story.html?utm_term=.bdfc8812889f

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: